Όνομα Χρήστη:
Κωδ. Πρόσβασης:

Προγράμματα


ICT4GROWTH

Προδημοσίευση Προκήρυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας»

Πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων AEI και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών

JEREMIE για επενδύσεις σε τεχνολογίες Πληροφορικής

Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων - Πιλοτική Φάση Λειτουργίας

Ευνοϊκά δάνεια επιμερισμού ρίσκου για Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου JEREMIE

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Χορήγηση από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας τ- Δράση Επιχειρηματικότητα των Νέων

Χορήγηση Δανείων από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας - Δράση Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση απορριμμάτων, Πράσινες υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές

Χορήγηση Δανείων από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ και την EFG Eurobank Εργασίας - Δράση Εξωστρέφεια

Χορήγηση Ευνοϊκών Δανείων από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ και την Alpha Τράπεζα - Δράση Γενική Επιχειρηματικότητα

Χορήγηση Ευνοϊκών Δανείων από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ και την Τράπεζα Πειραιώς - Δράση Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά

Προδημοσίευση Προκήρυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού

Έγκριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2015-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» -ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2015-2020)

Emron Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Διαχείρισης Εταιρειών.
Δ/νση-Γραφεία: Παλαιολόγου 35Α, Χαλάνδρι
Τηλεφωνικό κέντρο 213-0244895 - FAX 211-4026505
Emron Designs - Copyright 2009 - 2020