Όνομα Χρήστη:
Κωδ. Πρόσβασης:
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας»

Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας 10.000 δικαιούχων «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας», με την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την κατάρτιση και απασχόληση σε νέες θέσεις εργασίες οι οποίες είναι πρόσθετες εκείνων που τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες που προσλαμβάνουν δικαιούχους «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας», προκειμένου να επανενταχθούν ταχύτερα στην αγορά εργασίας, και περιλαμβάνει υποχρεωτικά δύο (2) φάσεις:

  1. Η α’ φάση του προγράμματος διαρκεί όσο και το χρονικό διάστημα το οποίο υπολείπεται από τη πρόσληψη του δικαιούχου «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» στην επιχείρηση, μέχρι τη λήξη της διάρκειας επιδότησης.
  2. Η β’ φάση αφορά στο υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των 24 μηνών για αμιγή απασχόληση ή των 30 μηνών όταν έχει υλοποιηθεί κατάρτιση.

Emron Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Διαχείρισης Εταιρειών.
Δ/νση-Γραφεία: Παλαιολόγου 35Α, Χαλάνδρι
Τηλεφωνικό κέντρο 213-0244895 - FAX 211-4026505
Emron Designs - Copyright 2009 - 2020